Titulná stránka    Mapa stránky    Napíšte nám
Základné informácie   Vytlačiť
  Pošli stránku na e-mailŠkolský rok:  2011/2012
Počet žiakov:  522 +  47 detí v MŠ
Počet tried:  26 (z toho 1 špec. trieda) + 2 triedy v MŠ
Počet pedagogických zamestnancov:  49 (z toho 5 v MŠ)
Počet nepedagogických zamestnancov:  19 spolu s MŠ

Riaditeľ školy: Mgr. Eduard Lacko
Kontakt:  031/7702466, 0908428118


zsmurgasa@zsmurgasasala.edu.sk
http://www.zsmurgasasala.braok.ak/


Škola bola odovzdaná do užívania 1.9.1972 pod názvom Základná deväťročná škola, Sídlisko Váh. Od roku 1985 sa zameriava na rozšírené vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov. Dňa 20.2. 2004 bol škole prepožičaný čestný názov Základná škola Jozefa Murgaša. Orientácia vyučovania bola rozšírená o výučbu informatiky. Od 1. septembra 2009 je základná škola spojená s materskou školou, ktorá pracuje ako jeden právny subjekt pod názvom Základná škola s materskou školou  Jozefa Murgaša, Horná ul. 22, Šaľa.
Primárne vzdelávanie na I. stupni je zamerané na výučbu anglického jazyka a základy informatickej  výchovy a posilnenie predmetov  slovenský  jazyk, matematika, výtvarná  a telesná výchova.
Nižšie sekundárne vzdelávanie na II. stupni sa realizuje v triedach zameraných na vyučovanie matematiky, informatiky a prírodovedných predmetov a v triedach zameraných na regionálnu výchovu. Ďalšia profilácia smeruje k výučbe cudzích jazykov - anglického a nemeckého jazyka.

Ponúkame:
? výučbu anglického jazyka a počítačovej gramotnosti od 1. ročníka
? rozšírené vyučovanie matematiky, informatiky a prírodovedných predmetov
? vyučovanie cudzích jazykov - anglický, nemecký jazyk
? vyučovanie pomocou interaktívnej tabule
? kvalitné vybavenie 4 počítačových učební
? novozariadené odborné učebne doplnené o prostriedky IKT
? kamerový systém
? internetovú žiacku knižku
? multifunkčné športové ihrisko
? školu v prírode, lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik, exkurzie, výlety
? moderné jazykové laboratórium
? rozmanitú krúžkovú činnosť
? klasické zvonenie nahradené hudbou

Priestory školy
V budove školy je 109 miestností:
11 tried pre ročníky  1. ? 4., 13 tried pre ročníky 5. ? 9., 1 špeciálna trieda, 2 triedy MŠ
2 telocvične, 1 samostatná trieda pre ŠKD, ostatné oddelenia  prevádzkujú činnosť v triedach 1. stupňa, 1 učebňa biológie, l učebňa chémie, l učebňa fyziky, 4 učebne informatiky, 2 učebne cudzích jazykov, 1 učebňa na vyučovanie etickej výchovy,  2 multifunkčné knižnice pre I. a II. stupeň, 1 školská dielňa, 1 cvičná kuchyňa, klubovňa ?  pre voľnočasové aktivity
átrium - netradičné formy vyučovanie v prípade priaznivého  počasia.

Športový areál ? ihriská ? futbalové, basketbalové, volejbalové a multifunkčné ihrisko
                        ? bežecká dráha 100 m, dráha 350 m, doskočisko pre skok ďaleký
                        -  nové detské ihrisko pre potreby MŠ a ŠKD

Žiaci našej školy  dosahujú veľmi dobré výchovno-vzdelávacie výsledky.  Získali popredné umiestnenia v celoslovenských i krajských kolách  predmetových súťaží i olympiád (Európa v škole, matematické olympiády, biologická olympiáda...) V rámci celoplošného testovania žiakov  9. ročníka  ZŠ  sme dosiahli percentuálnu  úspešnosť školy v slovenskom jazyku a v matematike na úrovni celoslovenského  priemeru. V škole pracuje veľa rôznorodých záujmových útvarov napr. Mladý zdravotník, Matematika veselo i vážne, Športová gymnastika, Počítačový krúžok, Klub biológov, Akvaristicko-teraristický krúžok, Tajomstvá internetu, Turistický krúžok, Stolný tenis...
V oblasti športu sme boli na I. mieste v okrese a na II. mieste v krajskom meradle.
Škola je zapojená do projektov: Otvorená škola, Škola budúcnosti, Deň narcisov, Svetlá pre tmu, Správaj sa normálne, Na kolesách proti rakovine, Infovek, Cesta k emocionálnej zrelosti, Maľovaná fyzika, NAJ - trieda.

 

kontakt: Mgr. Eduard Lacko
posledná aktualizácia: 06.12.2011
počet zobrazení: 9769
Komentár k tomuto článku (počet reakcií: 0)

  • Komentáre je možné pridávať až po prihlásení.

Poskytujeme Vám možnosť komentára k vyššie uvedenému článku, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Príspevky adresované priamo mestu zasielajte cez formulár "Napíšte nám", ktorý sa nachádza pod ikonkou kreslenej obálky v hlavičke webovej stránky pod logom mesta Šaľa. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky kontaktujte administrátora.
© 2008 skolstvo.sala.sk
Autorské práva | Podmienky pre použitie | Ochrana osobných údajov | Prístupnosť                                                                                Redakčný systém
 © 2008 Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 92715 Šaľa, tel.: +421 031 770 5981