Titulná stránka    Mapa stránky    Napíšte nám
Základné informácie   Vytlačiť
  Pošli stránku na e-mailŠkolský rok: 2011/2012
Počet žiakov: 372
Počet tried: 18
Počet pedagogických zamestnancov: 29
Počet nepedagogických zamestnancov: 13


Riaditeľ školy: Mgr. Ján Minár
Kontakt:  031/ 771 5666, 031/ 771 3839; fax - 031/ 771 3839


skola@zshollehosala.sk, director@zshollehosala.sk
http://zshollehosala.edupage.org/   


Všeobecná charakteristika školy
Škola začala svoju činnosť v školskom roku 1991/1992. V roku 1993 nadobudla štatút právneho subjektu ako prvá v meste Šaľa. V roku 2000 bol škole prepožičaný čestný názov ?ZŠ Jána Hollého Šaľa?. Umiestnená je v mestskej časti Veča ako škola pavilónového typu.
Budova školy pozostáva zo 6 pavilónov. Dva pavilóny sú jednopodlažné, jeden dvojpodlažný, jeden trojpodlažný, jeden štvorpodlažný a prepojenie objektu telocvične, ktorá tvorí časť budovy školy. Areál celého objektu je oplotený, trávnatý, vysadený stromami, kde sa nachádza športové ihrisko s umelým povrchom a bežeckou tartanovou dráhou a ihriskom s betónovým povrchom pre hádzanú a basketbal.
Základná škola Jána Hollého je školou úplnou s 32 učebňami, z toho 10 odbornými učebňami, 2 telocvičňami, multifunkčným ihriskom s umelým povrchom a tartanovou dráhou.
V školskom roku 2010/2011 má škola 18 tried s počtom 388 žiakov.

Profilácia a zameranie školy
Charakteristika školského vzdelávacieho programu ?Cesty? do sveta poznania

Základná škola Jána Hollého sa od začiatku profiluje na otvorenú školu v oblasti záujmových aktivít a v oblasti telesnej výchovy a športu so zameraním na hádzanú, športovú streľbu a atletiku.
Škola sa ďalej zameriava na vyučovanie cudzích jazykov už na I. stupni ZŠ, na posilnenie výučby slovenského jazyka a literatúry, matematiky, informatiky a informatickej výchovy, fyziky, geografie, biológie a dejepisu. Veľký dôraz kladieme na popoludňajšiu záujmovú činnosť, získavanie žiakov pre aktívnu prácu v čase voľna a tým sa snažíme odbúravať negatívne javy z vonkajšieho prostredia. Veľký dôraz kladieme aj na prácu so žiakmi s poruchami učenia.
Väčší dôraz budeme klásť na prípravu žiakov v predmetových olympiádach a v športových súťažiach sa budeme usilovať udržať si umiestnenia na popredných priečkach v rámci okresu, kraja a SR. Tiež budeme pokračovať v zavádzaní nových, efektívnych metód a foriem vyučovania, pokračovať v ďalšom vzdelávaní učiteľov a to hlavne v oblasti edukačných zručností.

Charakteristika výchovného programu ?Hrou za poznaním, tvorivosťou, pohybom a priateľstvom?

V školskom klube detí budeme pestrou a zaujímavou činnosťou dopĺňať výchovno-vyučovací proces s prevahou činností oddychového, rekreačného a záujmového charakteru s cieľom vychovať aktívneho človeka schopného žiť v otvorenej informačnej spoločnosti. Jedným z hlavných cieľov bude vytvoriť centrum kultúry a športu a posilnenie výchovných funkcií prostredníctvom záujmových aktivít žiakov, rozvíjanie pohybových aktivít a zvyšovanie fyzickej zdatnosti žiakov.
Tiež budeme rozvíjať environmentálnu výchovu, regionálnu výchovu a vzťah k ľudovým tradíciám našich predkov.
Neoddeliteľnou súčasťou práce bude vedenie detí k zdravej komunikácii, zdvorilosti, vzájomnej úcte, empatii a radosti z času stráveného v mimovyučovacom čase.
Strategickým cieľom bude zavádzanie nových, efektívnych metód a foriem práce s deťmi, pokračovanie v posilňovaní profesijného a odborného rastu vychovávateľov, podporovanie záujmov a skvalitňovanie spolupráce so širokou verejnosťou. Ku skvalitňovaniu činnosti v školskom klube sa budeme snažiť zriaďovať ďalšie priestory pre záujmovú činnosť.

Najvýraznejšie úspechy žiakov školy:
- dvojnásobný majster Slovenskej republiky v hádzanej dievčat
- viacnásobní majstri Slovenskej republiky v športovej streľbe  chlapcov a dievčat
- dvaja žiaci sú držiteľmi dvoch slovenských rekordov v športovej streľbe

Dlhodobé projekty
Škola je zapojená do projektov:
- Škola podporujúca zdravie a zdravý spôsob života
- Cesta k emocionálnej zrelosti
- Mliečny program
- Správaj sa normálne
- Historicko-náučný chodník regiónu Šaľa
- Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ.
- Podpora talentov zameraných na hádzanú, športovú streľbu a atletiku    
- Podpora programov IKT
- Rodinný futbal
- Ovocie a zelenina v školách

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy
Škola disponuje:
- 25 klasickými učebňami,
- 10 odbornými učebňami
- 2 telocvičňami / 1 veľká a 1 malá/,
- posilňovňou.

 

kontakt: Mgr. Ján Minár
posledná aktualizácia: 06.12.2011
počet zobrazení: 7254
Komentár k tomuto článku (počet reakcií: 0)

  • Komentáre je možné pridávať až po prihlásení.

Poskytujeme Vám možnosť komentára k vyššie uvedenému článku, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Príspevky adresované priamo mestu zasielajte cez formulár "Napíšte nám", ktorý sa nachádza pod ikonkou kreslenej obálky v hlavičke webovej stránky pod logom mesta Šaľa. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky kontaktujte administrátora.
© 2008 skolstvo.sala.sk
Autorské práva | Podmienky pre použitie | Ochrana osobných údajov | Prístupnosť                                                                                Redakčný systém
 © 2008 Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 92715 Šaľa, tel.: +421 031 770 5981